ایلول به خاطر پدر و نامادری‌اش دوران کودکی پر دردسری داشت و در سن دبیرستان توسط پدرش در خانه مادربزرگش که در مارماریس زندگی می‌کرد، رها شد. آمدن نزد مادربزرگش، گلیشه، فرصتی برای او خواهد بود تا زندگی را از صفر شروع کند. وقتی او با معلمش علی آصاف دنیز...
6
followers
190
videos

All videos

This month

13:29

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #24

7 days ago

14:08

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #23

8 days ago

13:37

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #22

9 days ago

13:07

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #21

10 days ago

11:02

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #20

11 days ago

11:54

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #19

12 days ago

12:15

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #18

13 days ago

14:16

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #17

14 days ago

14:41

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #16

15 days ago

12:36

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #15

16 days ago

13:45

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #14

17 days ago

13:31

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #13

18 days ago

12:44

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #12

19 days ago

14:37

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #11

20 days ago

12:24

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #10

21 days ago

13:04

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #9

22 days ago

12:15

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #8

23 days ago

13:47

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #7

24 days ago

14:17

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #6

25 days ago

15:44

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #5

26 days ago

13:10

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #4

27 days ago

14:45

ضربان قلب - Zarabane Ghalb

ایلول & علی آصف #3

28 days ago