BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE

@vip-dance
33 followers
0 suivi
13:58
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI HỒNG QUẾ - KRISTIAN | LIVESHOW 5 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
9:41
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI - VINO MUJERES Y CANTO - ĐỘI HỒNG VIỆT| LIVESHOW 1 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016
il y a 8 ans
8:11
KẾT QUẢ LIVESHOW 1 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
10:38
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI JENNIFER PHẠM - DANIEL | LIVESHOW 5 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
12:00
LET IT GO - LÂM CHI KHANH ft SVETOSLAV| LIVESHOW 1 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
8:26
TIẾT MỤC MỞ MÀN - LIVESHOW 4 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
4:51
PAPI - HOÀNG MỸ AN | LIVESHOW 4 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
5:00
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI MINH TRUNG - DANIELA| LIVESHOW 3 - BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
4:42
DÒNG SÔNG XANH - ĐOAN TRANG | CHUNG KẾT BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
14:57
UNSTOPABLE - CURSED BY BEAUTY - KHÁNH MY ft GEORGI| LIVESHOW 1 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016
il y a 8 ans
13:43
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI MLEE - TEODOR | LIVESHOW 6 (BÁN KẾT) BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
14:15
HOLDING HANDS - HỒNG QUẾ ft KRISTIAN| LIVESHOW 1 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
16:07
KẾT QUẢ LIVESHOW 3 - BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
14:57
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI MLEE – KIRIL | LIVESHOW 5 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
9:29
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI KHẢ NGÂN – ZHIVKO IVANOV | LIVESHOW 5 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
13:47
CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT - MINH TRUNG ft DANIELA| LIVESHOW 1 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016
il y a 8 ans
11:27
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI HỒNG QUẾ - KRISTIAN | LIVESHOW 6 (BÁN KẾT) BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016
il y a 8 ans
12:08
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI KHÁNH MY – GEORGI | LIVESHOW 4 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
11:26
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI HỒNG QUẾ - KRISTIAN | LIVESHOW 4 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
8:23
TIẾT MỤC KẾT HỢP ĐỘI KHÁNH THI - LIVESHOW 2 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
12:36
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI KHÁNH MY - GEORGI | LIVESHOW 6 (BÁN KẾT) BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016
il y a 8 ans
11:46
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI MLEE – KIRIL | LIVESHOW 4 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
10:33
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI KHẢ NGÂN – ZHIVKO IVANOV | LIVESHOW 4 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
10:19
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI DIỆU NHI - NICOLAY| LIVESHOW 4 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
9:16
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI JENNIFER PHẠM - DANIEL | LIVESHOW 6 (BÁN KẾT) BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016
il y a 8 ans
6:33
KẾT QUẢ LIVESHOW 4 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
5:39
TIẾT MỤC CẶP ĐÔI HỒNG QUẾ - KRISTIAN | LIVESHOW 3 - BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
5:50
KẾT QUẢ LIVESHOW 5 BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
4:23
KẾT QUẢ LIVESHOW 6 (BÁN KẾT) BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016 (SEASON 7)
il y a 8 ans
5:03
WAITING FOR YOU - YẾN TRANG ft YẾN NHI | LIVESHOW 6 (BÁN KẾT) BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ - VIP DANCE 2016
il y a 8 ans