Buscar
Biblioteca
Ver en pantalla completa
hace 14 años|1.8K views

1985 Israel - Yizhar Cohen & Alphabeta

Galiza
"OLÉ, OLÉ"

'Or va-tkhelet ba-shamayim, ve-yored lefeta yom
'Ananim hofkhim le-mayim, keshet 'ola ba-marom
Shlal gvanim ve-'or shamayim ha-tzov'im 'et ha-'olam
Ve-yafe hu shiv'atayim u-mekhayekh le-khulam
Olé, olé - nashir beyakhad
Kshe-ha-simkha ba-lev porakhat
Olé, olé - nashir beyakhad
Gadol ve-katan, kmo keshet be-'anan

Ze la-ze rotzim lageshet, yakhad mevakshim lakhlom
'Ish le-'ish rokmim po keshet, 'elef tzva'im la-shalom
Kakh ba'im lashir ha-layla me-'arba katzvey 'olam
Ha-simkha ba-lev lo day la, rega shel 'or le-khulam

Olé, olé - nashir beyakhad
Kshe-ha-simkha ba-lev porakhat
Olé, olé - nashir beyakhad
Gadol ve-katan, kmo keshet be-'anan

Ve-ha-shir gover beintayim, mekarev 'et ha-lvavot
Mal'akhim porsim knafayim ve-nidlakim ha-nerot

Olé, olé - nashir beyakhad
Kshe-ha-simkha ba-lev porakhat
Olé, olé - nashir beyakhad
Gadol ve-katan, kmo keshet be-'anan

Olé, olé - nashir beyakhad
Kshe-ha-simkha ba-lev porakhat
Olé, olé - nashir beyakhad
Gadol ve-katan, kmo keshet be-'anan

Na na na na... na na na na na...
Na na na na na na...
Olé, olé - nashir beyakhad
Gadol ve-katan, kmo keshet be-'anan

Kmo keshet be-'anan
(Kmo keshet be-'anan)

Explorar más vídeos