Lola Marsh - Shot Shot Cherry

last year
LOLA MARSH - SHOT SHOT CHERRY (Shot Shot Cherry)

Film Producer: Société Anova
Film Director: Asaf Mann
Composer Lyricist: Yael Shoshana Cohen, Gil Landau

© 2022 Anova Music