ျမန္မာ႔ရိုးရာႏွစ္သစ္မဂၤလာ အတာေရသဘင္ပြဲမွာ MPT နဲ႔အတူတူ အတာေရမ်ားပက္ဖ်န္းလိုက္ရေအာင္!Celebrate Myanmar Thingyan Water Festival together with MPT!

  • 6 years ago
ျမန္မာ႔ရိုးရာႏွစ္သစ္မဂၤလာ အတာေရသဘင္ပြဲမွာ MPT နဲ႔အတူတူ အတာေရမ်ားပက္ဖ်န္းလိုက္ရေအာင္!

Celebrate Myanmar Thingyan Water Festival together with MPT!

Recommended