«کدین» داستان بهار مادری است که وزن و عشق دو فرزندش را با شور و شوق در دل دارد و در تنگدستی و تلاش برای زندگی موفق می شود آنها را بخنداند و با مصون ماندن از سختی ها از خود محافظت کند. از زندگی بهار که در هشت سالگی توسط مادرش رها شده بود، بعداً مادربز...
33
followers
262
videos

All videos

This month

08:13

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 48 - زن

7 days ago

07:49

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 47 - زن

10 days ago

08:33

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 46 - زن

13 days ago

08:08

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 45 - زن

16 days ago

08:37

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 44 - زن

19 days ago

09:26

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 43 - زن

22 days ago

14:47

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 42 - زن

24 days ago

11:10

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 41 - زن

26 days ago

09:16

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 40 - زن

28 days ago

Early this year

08:57

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 39 - زن

last month

13:56

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 38 - زن

last month

10:23

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 37 - زن

last month

07:36

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 36 - زن

last month

07:26

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 35 - زن

last month

07:04

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 34 - زن

last month

09:01

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 33 - زن

last month

07:03

Kadın - Zan - سریال ترکی زن

بهار از اول تا آخر 32 - زن

last month