کودک راز مادر است
ما زیر هر چیزی که می پوشیم می مانیم.»
"من مریم هستم... بی ریشه... بی خانمان... باید کودکی ام را بشناسی تا بفهمی چرا اینطوری هستم... توضیحش سخت است اما... فقط بدان که بدون عشق بزرگ شدم.. فعلا اونایی که وقتی من مثل من بچه معصو...
13
followers
166
videos