Mucize Doktor -Doctore Mojezeh Gar - دکتر معجزه‌گر

@doctoremojezehgar
توضیح
علی فرزند یک خانواده فقیر است که در یکی از شهرهای استان بزرگ شده است. او به دلیل اوتیسم و ​​سندرم ساوانت، دائماً توسط محیط خود طرد و به حاشیه رانده می شد. علی که در برقراری ارتباط مشکل دارد، دو دوست در زندگی خود دارد. یکی برادرش و دومی خرگوشش. علی که هر دوی آنها را به نوبه خود از دست داد، یک آرزو می کند: مردم نبایستی بمیرند. علی که پس از مرگ برادرش توسط پدرش طرد شد، در یک پرورشگاه بزرگ می شود. دکتر عادل که علی را که به دلیل سندروم ساوانت مهارت های پزشکی فوق العاده ای دارد را کشف می کند، از علی مراقبت می کند. علی که موفق به کسب دانشکده پزشکی شد و اول آن را تمام کرد، به عنوان دستیار جراح در بیمارستانی که دکتر عادل پزشک ارشد آن است شروع به کار می کند. با وجود اینکه چند نفر در مدیریت بیمارستان می گویند علی به دلیل بیماری برای این کار مناسب نیست، اما دکتر عادل پشت علی می ایستد و او را سرکار می اندازد. علی در مدتی که در بیمارستان است همه اطرافیانش را تغییر خواهد داد.
15:03
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #143
2 months ago
11:58
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #142
2 months ago
9:54
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #141
2 months ago
11:12
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #140
2 months ago
9:46
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #139
2 months ago
10:14
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #138
2 months ago
9:08
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #137
2 months ago
11:12
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #136
2 months ago
10:04
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #135
2 months ago
9:12
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #134
2 months ago
9:36
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #133
2 months ago
15:06
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #132
2 months ago
11:23
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #131
2 months ago
10:02
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #130
2 months ago
9:47
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #129
2 months ago
10:12
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #128
2 months ago
9:28
دکتر علی - Doctore Mojezeh Gar #127
2 months ago
10:10
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #126
2 months ago
12:12
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #125
2 months ago
9:00
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #124
2 months ago
10:48
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #123
2 months ago
8:03
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #122
2 months ago
11:54
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #121
2 months ago
10:02
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #120
2 months ago
8:47
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #119
2 months ago
11:42
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #118
2 months ago
9:34
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #117
2 months ago
10:26
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #116
2 months ago
9:34
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #115
3 months ago
9:26
دکتر علی -Doctore Mojezeh Gar #114
3 months ago