தமிழ் தமிழச்சி

ஜெபம் என்பது நாம் தேவனோடு பேசும் ஒரு ஊடகம். அதுபோல வேதம் என்பது தேவன் நம்மோடு பேசும் ஒரு ஊடகம்.