தமிழ் தமிழச்சி

India
0 playlists
851,810 views
ஜெபம் என்பது நாம் தேவனோடு பேசும் ஒரு ஊடகம். அதுபோல வேதம் என்பது தேவன் நம்மோடு பேசும் ஒரு ஊடகம்.

Comments

தமிழ் தமிழச்சி
♥♥♥ I said the path is too steep. JESUS SAID I WILL NOT LET YOUR FEET SLIP.♥♥♥
♥♥♥ I said the road is dark. JESUS SAID I AM YOUR LIGHT.♥♥♥
♥♥♥ I said I don't know the direction. JESUS SAID I AM THE WAY.♥♥♥
♥♥♥ I said I am weak and tired. JESUS SAID I WILL CARRY YOU. ♥♥♥