ഉത്തരകാശിയിലെ തുരങ്കത്തിൽ നേരത്തെ തടസ്സപ്പെട്ട ഡ്രില്ലിങ് പുനരാരംഭിച്ചു

  • 6 months ago
Drilling in the tunnel at Uttarkashi, which was interrupted earlier, has resumed

Recommended