hace 3 años

Micka Chu Di Choi - #2 - Casting for VIFW 2019

Micka Chu
Micka Chu
(EN below) Các bạn ơi! Đây là episode 2 của " Micka Chu đi chơi " về Casting của Vietnam International Fashion Week nhé ‍♀️
Ps: Hãy tiếp tục theo dõi các videos tin tức về sự kiện thời trang quan trọng nhất Việt Nam!!

Guys ! Here is episode 2 of " Micka Chu goes out " about the General Casting of Vietnam International Fashion Week !
‍♀️
Ps: stay tuned for more videos about the most important Fashion event in Vietnam!!

Explorar más vídeos

Explorar más vídeos