hace 3 años

Micka Chu đi chơi (Micka Chu Goes Out) - Trailer

Micka Chu
Micka Chu
Micka Chu đi chơi (Micka Chu Goes Out) - Trailer

(EN below)
Các bạn ơi! Hãy cùng xem video mới này và khám phá dự án mới "Micka Chu đi chơi" của Micka nhé! Khỏi chiếu 19/03/2019 ❤

Dear friends ! I am very excited to share this with you! My new project " Micka Chu goes out "
Release date: 19/03/2019
Stay tunned !

Explorar más vídeos

Explorar más vídeos