คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

ดูแบบเต็มหน้าจอ

งดงาม!! ทม.เลยจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

วิดีโอที่ดีที่สุด
ปีที่แล้ว|ดู 0 ครั้ง
จ.เลย-เทศบาลเมืองเลยร่วมกับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา คุ้มวัดพ่อค้า ประชาชน ร่วมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.เลย โดยเทศบาล เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 26 ก.ค.2561 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองเลย ถนนเจริญรัฐ อ.เมือง จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย รายงานว่า ตามที่เทศบาลเมืองเลย พร้อมด้วยส่วนราชการ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน และชุมชนย่อยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป การจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลเมืองเลย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดต้นเทียนพรรษา และการตกแต่งรถ การประกวดขบวนแห่และการแสดงประกอบของประชาชน นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา และชุมชนย่อยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย การสมโภชเทียนพรรษา และการถวายต้นเทียนพรรษา แก่วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วยเทียน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนย่อยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย แขวงการทางหลวงเลยที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วิทยาลัย-อาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเลย โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ที่ได้สนับสนุนในการจัดทำต้นเทียนพรรษา จัดเตรียมขบวนแห่ และการแสดงประกอบในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ค้นดูวิดีโอเพิ่มเติม