How To Do Basic Yo-Yo Tricks : How To Do The UFO Yo-Yo Trick

  • 9 yıl önce
How to do the UFO trick on your Yo-Yo in this free video on Yo-Yo basics. Expert: André Boulay Contact: Bio: André Boulay is a yo-yo

Önerilen