Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

Spiritual Kung Fu Trailer

Trailer Movie
4 years ago|135 views
A goofy student is taught a lost martial art style by five ghosts. Jackie Chan,Chih-Ping Chiang,Hsiu-yi Fang,Hong Hsu,Yuan Hsu,Chiang Kao,Ching Fu Li,Hai Lung Li,Tung Chun Li,Wen Tai Li,Kang Peng,Li Rung Chuen,Dean Shek,James Tien,Li-Peng Wan,Kuang Yu Wang,Yao Wang,Ching Wong,Te-Shan Wu,Wen-hsiu Wu,Biao Yuen

Browse more videos