Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Kinh Tứ Thập Nhị Chương 1 - Giới Thiệu Kinh, Xuất Gia Chứng Quả - Thích Tuệ Hải

4 năm trước746 views

chanlyhay

Chân Lý Hay

Kinh Tứ Thập Nhị Chương 1: Thích Tuệ Hải
Do thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại Chùa Long Hương Nhơn Trạch - Đồng Nai ngày 2-11-2014

Lời Tựa:
Sau khi Đức Thế-Tôn thành Đạo, Ngài suy nghĩ rằng: "Xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh, là thù-thắng nhất!" Rồi Ngài trụ trong Đại Thiền-định mà hàng phục ma đạo. Tại vườn Lộc-dã, Ngài chuyển Pháp-luân Tứ Đế, độ nhóm năm người của Tôn giả Kiều-Trần-Như đều chứng được Đạo quả. Lại có thầy Tỳ-khưu bày tỏ các chỗ còn nghi ngờ, cầu Phật dạy bảo sự tiến chỉ. Đức Thế-Tôn ban giáo sắc khiến ai nấy đều được khai ngộ. Các ngài cung kính chắp tay vâng lời, tuân thuận sự chỉ dạy của Đức Thế-Tôn.

Chương 1: Xuất gia chứng quả
Đức Phật dạy: "Những vị từ giả người thân để xuất gia, biết tường tận tâm tánh, thấu hiểu pháp Vô-vi, được gọi là Sa-Môn. Họ thường xuyên hành trì 250 giới, tiến chỉ thanh tịnh, tu hành bốn đạo hạnh chân chánh, nên được thành bậc A-la-hán."


Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, Những Bộ Kinh Phật rất hay...

Website: http://www.chanlyhay.com
Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay
Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

Kinh Tứ Thập Nhị Chương 1 - Giới Thiệu Kinh, Xuất Gia Chứng Quả - Thích Tuệ Hải
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2ijhaf" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên