Funakoshi Kihon Ippon

  • há 18 anos
Mestre Funakoshi
Executando um Ippon