há 17 anos

Funakoshi Kihon Ippon

Sensei Cardoso
Mestre Funakoshi
Executando um Ippon