Search
Library
Log in
ನಮಸ್ಕಾರ? ಸ್ನಹಿತರೇ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮಅಭಿಷೆಕ ಭಾಗ್ವತ್ ನನ್ನ "ಅಭಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನ್ನಡ" ಯೂಟ್ಯೂಬ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವು 'ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್' ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 'ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ಸ್ ಬ...
67
views
0
followers
15
videos