Justine

o.O (¯`·.­» [ tØut ℓє mØи∂є a uиє ρassiØи ∂aиs ℓa viє ѕαмιя иαѕяι єst ℓa miєииє ] <br /><br />Plùs Qùe D℮s JØù℮ùrs, ùn℮ ℮qùip℮ <br />Plùs Qù'ùn Stad℮, Le V℮lØdrØm℮ <br />Plùs Qù℮ D℮s SuppØrt℮rs, Un P℮ùpl℮ <br />Plùs Qù'ùn℮ PassiØn, Un℮ R℮ligiØn <br />Plùs Qù'ùn MaillØt, ùne S℮cØnd℮ P℮aù <br /><br />C'℮st çà l'ØM &lt;3 <br /><br />O <br />OOO <br />OO <br />....O <br /><br />...............O <br />...O......OO <br />.....OOOO <br />OOOOOOO <br />......OOOOOO <br />......OOOOOOOO <br />.....OOOO.....OOOO <br />....OOOOO......OOOO <br />.. OOOOOO......OOOO <br />...OOOOOO.......OOOO <br />..OOOOOOO......OOOO <br />OOO...OOOO.....OOOO <br />OO......OOOO....OOOO <br />OO........OOO...OOOO <br />OO.........OOOOOOO <br />OOO........OOOOOO <br />OOOO.......OOOO <br />OOO..........OOOO <br />O.........OOOOOOO <br />........OO.....OOOOO <br /><br />UN TRUK A DIRE: ALLEZ L'OM!!! =)