برابر قانون، سربازی در ایران ۳۰سال است

Try Our New Player
RuhoRavan
21
116 views
  • About
  • Export
  • Add to
بنازم نظامی گری را! البته پرواضح است که پس از ۲سال اجباری باید ۲۸سال دیگر در احتیاط و ذخیره سربازی باقی ماند و ناموس بانی کرد تا خدای ناکرده یکهو و ناغافل کسی در ناموس مام میهن فرو نکند که ما مردان ایرانی بسی ناموس باز هستیم.Distributed by OneLoad.com

0 comments