Advertising Console

    Deobandi Mufti, Main Ahle Hadith Kyun Bana Aur Ahle Hadith Jamaat Haqq Hain. Part 2

    Repost
    1 265 views
    “Aur jab unse kaha jata hain ke tum is (Quran) ki pairwi karo jo Allah ne nazil kiya hain to kehte hain : (Nahi) balke hum to usi chiz ki pairwi karege jis par humne apne baap dada ko paya- Kya (woh pairwi karege) agar che unke baap dada kuch na samjhte ho aur na unho ne Raah Hidayat hi pae ho?” (Surah Baqarah : 170).