คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

ขึ้นภาษี กทม.อิสระ

5 ปีที่แล้ว96 views

VoiceTV

VoiceTV

ขึ้นภาษี กทม.อิสระ

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

กทม.จะปกครองตัวเองได้ ไม่ใช่แค่แก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แต่การมีอิสระมากขึ้น จะต้องสามารถหารายได้ด้วยตัวเองมากขึ้น

รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร กรรมการในคณะกรรมการกระจายอำนาจ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ อดีตรองอธิการบดีรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชี้ว่าปัจจุบัน กทม.ได้งบประมาณจากรัฐบาล 1.5 หมื่นล้านบาท หารายได้เอง 4.5 หมื่นล้านบาท แต่ถ้ากล้าท้าทายอำนาจรัฐบาล ก็ยังสามารถออกข้อบัญญัติเก็บภาษีน้ำมัน ภาษีบุหรี่ ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีสนามบิน หรือแม้แต่ภาษีทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า แล้วเอามาพัฒนาคุณภาพชีวิตชาว กทม.

หน่วยงานสำคัญที่ควรโอนมาขึ้นกับ กทม.คือตำรวจจราจร กับ ขสมก.แต่ไม่จำเป็นต้องโอนไฟฟ้า ประปา ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ดี ผู้ว่า กทม.ต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลในหลายด้าน เช่น ตำรวจนครบาล ทั้งนี้หากเป็นผู้ว่า กทม.จากคนละพรรค ก็ขึ้นกับความสามารถในการใช้ทีมงาน ใช้นักวิชาการ นำเสนอวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลต้องร่วมมือ