คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

ลดภาระ LPG

5 ปีที่แล้ว83 views

VoiceTV

VoiceTV

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในวันที่ 8 ก.พ. 2556 ได้มีมติให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2556 โดยนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงพลังงานสำรวจว่าหากปรับราคาจะกระทบผู้มีรายได้น้อยอย่างไร และจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร

สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ชี้แจงว่าปัจจุบันราคาก๊าซ LPG ที่ใช้ในภาคครัวเรือนอยู่ที่ 18.13 บาท/กก.ในภาคขนส่ง 21.38 บาท/กก.ราคาตลาดโลกอยู่ที่ 36 บาท/กก. อย่างไรก็ดี หากมีการปรับราคา กระทรวงพลังงานก็จะปรับเป็น 24.82 บาท/กก.ตามต้นทุนของโรงแยกก๊าซเท่านั้น ไม่ได้ปรับถึง 36 บาท

การตรึงราคาในขณะที่ปริมาณใช้ก๊าซ LPG ภาคขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้กองทุนน้ำมันแบกรับภาระถึงเดือนละ 3 พันกว่าล้านบาท ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำมันทั้งดีเซลและเบนซิน ทำให้ราคา LPG ของไทยต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เกิดปรากฏการณ์ที่รถยนต์จากประเทศเพื่อนบ้านขับเข้ามาเติมก๊าซ เราจะเข้าสู่ AEC ในอีก 2 ปีข้างหน้า ไม่สามารถใช้การตรึงราคาแบบนี้อีก

กระนั้น กระทรวงพลังงานก็จะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยราว 8.4 ล้านครัวเรือน และหาบเร่แผงลอยขายอาหาร 5 แสนราย ให้ได้ใช้ก๊าซราคาเดิม