Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

Kịch Vầng Trăng Mẹ 31-07-2010 ( behind scène )

il y a 5 ans190 views

Ánh Vân, Lý Kim Thành và Thi Mai
ôn tập lại Kịch Vầng Trăng Mẹ
chuẩn bị cho trương trình văn nghệ
Mừng Vu Lan do chùa Tùng Lâm Limoges
tổ chức ngày 22 - 08 - 2010 .