เงินเดือนศาล/องค์กรอิสระรวมกว่า 500 ล้านบาท!

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

524
195 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน กับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 ตน
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คนกับ กรรมการการเลือกตั้ง 3 คน
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 1 คน ผู้ตรวจการแผ่นดิน 2 คน
ประธาน ป.ป.ช. 1 คน กับ กรรมการป.ป.ช. 8 คน
ประธานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน กับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 9 คน(ยังไม่มี)
เบ็ดเสร็จแล้ว 1 ปี รัฐต้องจ่ายเงินให้บุคคลเหล่านี้
เท่ากับ 503,185,200 บาท

0 comments