Advertising Console

  ตรึงดอกเบี้ยนโยบาย 3%

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  32 จำนวนการรับชม
  ตรึงดอกเบี้ยนโยบาย 3%

  รายการ MARKET PLACE ประจำวันที่ 5 กันยายน 2555

  เป็นไปตามคาดที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.00% เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ใกล้เคียงกับศักยภาพ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกต่ก็ตาม แต่ก็พบว่าอุปสงค์ภายในประเทศและการลงทุนยังขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการ 2 ใน 5 จะเห็นว่าควรลดดอกเบี้ยลง 0.25% เพราะเกรงว่าเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกมากขึ้นอีกจนกระทั่งส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศ

  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เรียกค่าปรับทางปกครองจาก DTAC เป็นเงินจำนวน 10 ล้านบาท หลังจากเกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม โดยจะต้องชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ