Daniel Häni zu Besuch bei Ralph Boes Teil1 Berlin 2012 schweizer-Initiative

511 Aufrufe
Berlin, 9.5.2012, BbG, BGE, Grundeinkommen, Schweizer Initiative Bürgerbefragung, Daniel Häni, Ralph Boes, Video und Ton Bert Herden