Advertising Console

  รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2555

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  554
  66 จำนวนการรับชม
  รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 19 มี.ค. 55

  วันนี้ (19 มีนาคม 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับพล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า ถึงผลการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าที่มีหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

  พล.อ.เอกชัย กล่าวว่า แนวทางการปรองดองแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้น เพื่อให้การใช้ความรุนแรงยุติลง และทำให้ความขัดแย้งความบาดหมางกลับสู่ภาวะปกติ ในส่วนของระยะยาว สังคมต้องมีการพิจารณาร่วมกันในประเด็นที่เป็นปม ตลอดจนมีการกำหนดกติกาทางการเมืองร่วมกันผ่านการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจะนำเสนอต่อ กมธ.ปรองดอง และควรเริ่มต้นจากการหาข้อยุติร่วมกันใน กมธ. ทั้งนี้ทุกฝ่ายจะต้องมีความเชื่อมั่น เนื่องจากข้อเสนอทางสถาบันได้ศึกษาและสามารถตอบอธิบายอย่างมีเหตุผลพอ

  จากการศึกษาวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าในประเทศต่างๆ ที่มีความขัดแย้งรุนแรงพบว่า แนวทางแก้ความขัดแย้งคือการให้อภัยและมีเมตตากัน ยืนยันว่าผลวิจัยดังกล่าวทำเพื่อคืนความถูกต้องให้ทุกฝ่าย คนส่วนใหญ่ยอมรับได้ และงานวิจัยนี้ไม่ได้มุ่งว่าใครจะได้ประโยชน์

  สุดท้ายพล.อ.เอกชัย กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้าเสนอตามหลักวิชาการ ว่าควรออกมาในรูปแบบใด และเชื่อในความเป็นกลางของสถาบัน คงไม่เอาสถาบันที่อยู่มานานกว่า 10 ปี ผูกมัดกับบุคคลคนๆ เดียว หรือทำให้ระบบต่างๆ ล้มทั้งหมด