Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

Les sept samourais - trailer inédit - Akira Kurosawa (bande annonce)

il y a 6 ans4.3K views

k-chan

k-chan

Un film d' Akira Kurosawa.

Avec Toshiro Mifune (Kikuchiyo) - Takashi Shimura (Kambei) - Isao Kimura (Katsushiro) - Minoru Chiaki (Heihashi) - Seiji Miyagushi (Kyuzo) - Daisuke Kato (Shichiroji) - Yoshio Inaba (Gorobei) - Yoshio Tsuchiya (Rikishi) - Kamatari Fujiwara (Manzo) - Bokuzen Hidari (Yohei) - Keiko Tsushima (Shino) - Yukiko Shimazaki (la femme de Rikishi) - Yoshio Kosugi (Mosuke)

Musique de Fumio Hayasaka.

Toho - 1954 - Japon