Advertising Console

  Israel celebrate 60 Subliminal & The Gevatron

  Gigi

  με Gigi

  77
  832 προβολές
  BAT SHISHIM

  Et rosho shel hagilbo'a
  mishehu tzav'a adom,
  min halul modi'a gever
  ki he'ir hayom.

  Bat shishim pokachat ayin
  veno'elet na'alah.
  Yom gadol mamtin bapetach,
  zeh hayom shelah.

  Yom gadol omed bapetach,
  yom tza'ir vechadshani.
  Megahetz hu et kamteiha
  umochek shanim.

  Ki amitit hi ve'lo semel,
  ve'lo degel ve'lo ot.
  He'avar me'achoreiha -
  hi tzofah el haba'ot.

  Hi gam savta ve'gam ima,
  gam nechdah vegam nina.
  Bekitzur, hi mitchadeshet
  k'mo onot shanah.

  Eshet kayitz, eshet choref,
  eshet cheik ve'eshet riv,
  ach balev amok mitachat,
  sham tamid aviv.

  Sham yadah hameyuvelet
  vekashah kegez'a etz,
  adinah umelatefet
  brachot ein ketz.

  Ki amitit hi...

  Et rosho shel hagilbo'a...

  Bat shishim...

  Bat shishim al pi halu'ach
  ach bishe'ar hamuvanim -
  hi bat shesh esreh bekoshi,
  o bat shesh shanim.

  Ki amititi hi...

  AT SIXTY