Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

Ngau-nhien de Trinh Cong Son

il y a 10 ans4K views

B_Van

BuuVan

A Khanh-Ly, la grande dame de la chanson vietnamienne à travers les chansons de Trịnh Công Son, Pham Duy, Vu Thanh An, Tu Cong Phung, etc...
Gửi Khánh Ly, người ca sỉ danh tiếng của nền âm nhạc Việt-Nam với những ca khúc của cố nhạc sỉ Trịnh Công Sơn và nhũng nhac sỉ khác như Phạm Duy, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, v.v..