Cargar

1997 Poland

Galiza

por Galiza

446
1 105 vistas
  • Información
  • Exportar
  • Añadir a
  • Playlists
"ALE JESTEM"

Oczy otwieram: staje siê œwiat
Nade mn¹ - niebo, przede mn¹ - sad
Jab³ek zielonych zapach i smak
I wszystko proste tak

Trzeba ¿yæ naprawdê, ¿eby oszukaæ czas
Trzeba ¿yæ najpiêkniej, ¿yje siê tylko raz
Trzeba ¿yæ w zachwycie: marzyæ, kochaæ i œniæ
Trzeba czas oszukaæ, ¿eby naprawdê ¿yæ

Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze
Zab³¹kan¹ ³ódeczk¹ wœród raf
Kropl¹ deszczu, trzcin¹ myœl¹c¹ wsród traw
Ale jestem

Jestem iskr¹ i wiatru powiewem
Smug¹ œwiat³a, co biegnie do gwiazd
Jestem chwil¹, która przeœcign¹æ chce czas
Ale jestem

Ucha nadstawiam: s³ucham jak gra
Muzyka we mnie, w muzyce - ja
Nim wielka cisza poch³onie mnie
Pragnê wyœpiewaæ, wyœpiewaæ, ¿e:

Trzeba ¿yæ naprawdê, ¿eby oszukaæ pêdz¹cy czas
Piêknie ¿yæ w zachwycie, ¿ycie zdarza siê raz

Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze
Zab³¹kan¹ ³ódeczk¹ wœród raf
Kropl¹ deszczu, trzcin¹ myœl¹c¹ wsród traw
Ale jestem

Jestem

¯ycie jest drog¹, ¿ycie jest snem
A co bêdzie potem? - nie wiem, i wiem
O nic nie pytaj, dowiesz siê gdy
Skoñczy siê droga, ¿ycie... i sny

Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze
Zab³¹kan¹ ³ódeczk¹ wœród raf
Kropl¹ deszczu, trzcin¹ myœl¹c¹ wsród traw
Ale jestem

Ale Jestem (Jestem iskr¹ i wiatru powiewem)
Jestem (Smug¹ œwiat³a co biegnie do gwiazd)
Jestem chwil¹, która przeœcign¹æ chce czas
Ale jestem

1 comentario

But I am
Por tornio Hace 6 años