Galiza

por Galiza

485
574 vistas
  • Información
  • Exportar
  • Añadir a
  • Playlists
"Aa-haa-vah hee sheer lish-naa-yim"

Ken, ken, ze shuv mitnagen - zemer shir yashan noshan
She-nikhtav me-khadash bishvilkha, 'ashir 'oto lekha
Ve-shuv 'onim kinorot, 'af 'ani, kmo meytar
She-no'ad le-mangina 'akhat - ha-mangina shelkha
Yashiru ha-shamayim - 'ahava hi shir li-shnayim
Ha-'olam kulo tzokhek 'elay ve-shar kama tov, kama tov
Yashiru ha-shamayim - 'ahava hi shir li-shnayim
Ki shiri hu ha-shir shelkha

Ken, ken, ze shuv mitnagen - zemer shir yashan noshan
She-hayom po bi-shnayim nashir, bi-shnayim nashir
Ki ha-shir lo nigmar, tamid hu yushar, tamid

(Yashiru ha-shamayim - 'ahava hi shir li-shnayim)
Ha-'olam kulo tzokhek 'elay ve-shar kama tov, kama tov

(Yashiru ha-shamayim - 'ahava hi shir li-shnayim)
Ze 'ole ve-holem kmo tupim she-ba-lev 'im ha-zemer ha-ze
Ha-'olam kulo tzokhek 'elay ve-shar kama tov, kama tov
Yashiru ha-shamayim - 'ahava hi shir li-shnayim
Ki shirkha hu ha-shir sheli

1 comentario

VERY NICE SONG.
Por STEVE hace 7 años