Advertising Console

  ปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะเปลี่ยนผ่าน

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  559
  95 จำนวนการรับชม
  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2556

  ในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายจากตะวันตกมายังเอเชียมากขึ้น และประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน จำเป็นต้องปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ให้พ้นจากกักดักของประเทศรายได้ปานกลาง ที่ติดอยู่มานาน

  แต่ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยก็ตกอยู่ในความเสี่ยง เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง และอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน ที่จะต้องไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

  มองไปข้างหน้ากับ อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ถึงความจำเป็นในการลงทุนปรับโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคม และปฏิรูประบบภาษี ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในท้ายที่สุด