sweeteslove1994

еДиН дЕн Ще Ме ПоПиТаШ кОе Е пО-вАжНо: Ти ИлИ жИвОтА мИ иЛи Ти. Аз Ще Ти ОтГоВоРя ЖиВоТа Ти Ще Си ОтИдЕш ПрЕдИ дА сИ рАзБрАл, Че Ти Си МоЯ жИвОт