sollacaro

a lotta !!! evvivu fronte !!! <br />lotta ghjuventu l'avvene si tu !!