NIHON GOSHING AIKIDO - Go-Kyu Techniques
11 Videos
Alle spielen
Aikido - 31 Jo Kata
Aiki Jo - Morihiro Saito - Aikido Instruction Video
Principles of Aikido with Doshu Moriteru Ueshiba