muslim_bg

И нека сред вас има общност, която зове към благото и повелява одобряваното, и възбранява порицаваното! Тези са сполучилите.<br /><br />(Сура Али Имран: 104)