Man Yan Hor

Cours et stages de Tai Chi style wu, Wu Chi Qi gong, Alchimie Taoiste, massages Chi Nei Tsang et taoistes a Lyon. Cours par Man Yan Hor Moine Taoiste disciple de Liu Yuang Tong, instructeur certifie du Tao Garden de Mantak Chia, a ete disciple de Ma JiangBao pendant 8 ans.