TIPANIE FRANGIPANE

Bonjour - Hello - Iaorana - Malo e lelei - Fakalofa atu - Taloha ni - Tena koutou - Talofa lava - Kia orana - Bula - Kona mauri - Aloha - Hamamas long lu kim yu - Hapi tu mus - Mi falla hapi long yu - Alofa