Dannsike

Washi wa Kariro sama ... ore wa bushi da to senmon'i jûi sensei ... hajime kara owari made.. shinda wa pittari tsuite iku... sorede ... funtô suru <br />