becham fade

kyo, watashi wa HICHAM-san dewa arimasen, demo watashi wa BECHAM-san desu