alias Gwalm

私 / Moi? manga, musique (rock, néo, métal); watashi wa koutsû tamashii desu dare ikiru de kikai sekai / je suis une âme perdu qui essaie de vivre dans un monde étrange... /!\Serial Experiments Lain>>Watashi wa dare ? Watashi wa doko ? /!\