Sasuke Raiton

Chidori dans ta face!<br /><br />Naruto Storm 3 Day One!!! pour moi est toi?