StreetScripture

JOHN 1 : 1 In The Beginning Was The Word, And The Word Was With God, And The Word Was God.

*In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.

*Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

*Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος

MARK 1:1-2 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God; As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

*T oiseachd soisgeul Iosa Criosda, Mac Dhe. Air reir `s mar tha e sgriobhte san fhaidh Isaias: seall, cuiridh mi m` aingeal roimh do ghnuis, a reiticheas do shlighe romhad.