Sah' 魅力的な少女

Watashi wa chōdo AMV, ongaku, bideogēmu nitsuite no jōnetsu-tekina yo ... <br />Watashi wa hontōni jikan ga nakattanode, watashi wa ōku no kurippu wa arimasen ^^' Yurushi ♥ <br />► O mochi no baai shitsumon dake de shitsumon ! O tanoshimi ni !