Dark_Shuriken

Watashi wa anata no kami...Zennounaru Goddo...(bravo a ceux qui ont compris) :) lol <br />Vive les Mangaka !